PRO-INNO IP

W okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2015 roku Fundacja CI FIRE realizowała projekt współfinansowany ze środków Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt pn. „Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP” miał na celu przyspieszenie rozwoju firm dzięki doradztwu w zakresie wdrażania innowacji – nie tylko produktowych i technologicznych, lecz także marketingowych i organizacyjnych, w zależności od indywidualnych potrzeb zainteresowanego przedsiębiorcy. Szczególny nacisk w projekcie położono na kwestie ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

Zakres świadczonych w ramach projektu usług obejmował w szczególności

  • budowę strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polegała na wyznaczaniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy

przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m.in. poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy);

  • przeprowadzenie badani analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony:
  • pomoc w ochronie własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich;
  • wsparcie przedsiębiorcy w pozyskaniu informacji (m.in. z baz danych, cyfrowych bibliotek technicznych, itp.) w celu przygotowania projektów B+R oraz zgłoszeń do urzędu patentowego; . doradztwo przy zakupie własności intelektualnej.

W wyniku projektu zrealizowano blisko 120 usług dla przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Usługi te były świadczone dla przedsiębiorców nieodpłatne – w ramach pomocy de minimis.

Poza usługami doradczymi, Fundacja organizowała konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom IP w praktyce gospodarczej. Odbyto wiele indywidualnych spotkań i konsultacji z firmami zainteresowanymi tą tematyką, a także przygotowano materiały informacyjne i promocyjne. Zebrane doświadczenia stanowiły podstawę do opracowania broszury pt. „Dobre praktyki wykorzystania ochrony własności intelektualnej w rozwoju firmy”, której celem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorcom na coraz większe znaczenie zagadnień związanych z własnością intelektualną w zwiększaniu konkurencyjności na wolnym rynku.

Projekt ,,Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

http://innowacje.org.pl/pl/pro-inno-ip/